Nick Vujicic Nem� ruce, nem� nohy, nem� starosti. Nick Vujicic - stoj�c� fotka

Nick Vujicic

Nick Vujicic (pln�m jm�nem Nicholas James Vujicic) se narodil 4. prosince 1982 bez rukou a nohou. Nick Vujicic je motiva�n� �e�n�k, v sedmn�cti lete zalo�il neziskovou organizaci Life Without Limbsa nyn� cestuje po cel�m sv�te a ���� nad�ji, radost a v�ru v Boha.

Nick Vujicic m� srbsk� ko�eny, narodil se v australsk�m Melbourne a nyn� �ije v Kalifornii ve Spojen�ch st�tech americk�ch.

Nick Vujicic nav�t�vil v z��� 2010 �eskou republiku a Slovensko a p�edn�el o t�ech kl���ch, kter� mu ze �ivota bez kon�etin umo�nily ��t �ivot bez hranic.

10. �nora 2012 se Nick Vujicic o�enil se svou snoubenkou a dlouholetou p��telkyn� Kanau Miyahara. Nickovi gratulujeme a p�ejeme ��astn� man�elstv�!

�ivot bez hranic

Kniha Nicka Vujicice, kterou v roce 2011 vydalo nakladatestv� �int�mani.
po�et stran: 235, vazba: v�zan�, velikost: 15,5 x 22 cm, v�ha: 494 g
ISBN: 978-80-904890-0-4
K zakoupen� v e-shopu Moudr� knihy za 294 K� (b�n� cena 310 K�).

Jedno video m�sto mnoha slov

Zaj�mav� odkazy